Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγου:

 • Η προβολή και καταξίωση της ειδίκευσης της Ενδοδοντολογίας στην επιστημονική κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο με κάθε διαθέσιμο νόμιμο και αποδεκτό μέσο.
 • Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ενδοδοντικής θεραπείας από το οδοντιατρικό επάγγελμα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
 • Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδριών, ημερίδων σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων, σχετικών με την Ενδοδοντολογία που κατατείνουν στην επιμόρφωση και την κατάρτιση των μελών του και των γενικών οδοντιάτρων, αλλά και στην ανάδειξη της επιστημονικής σπουδαιότητας της Ενδοδοντολογίας.
 • Η εκπόνηση επιστημονικών ερευνών από τα μέλη του Συλλόγου με σκοπό την εξέλιξη της Ενδοδοντολογίας.
 • Η συνεργασία και εκπροσώπηση του Συλλόγου σε ομοειδείς εταιρείες και Συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η καλλιέργεια των αρχών δεοντολογίας που αφορούν στην άσκηση του λειτουργήματος του Ενδοδοντολόγου.
 • Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, η προώθηση της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της φιλίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Η επικοινωνία, ενημέρωση, αρωγή και συνεργασία μεταξύ μελών του Συλλόγου σχετικά με θέματα και προβλήματα του κλάδου που αφορούν την αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντολογίας.
 • Η διατήρηση και ενημέρωση ιστότοπου στη διεύθυνση www.zoulinakis.com και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η μελέτη, προβολή και επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων των Ενδοδοντολόγων της Ελλάδος.
 • Η διενέργεια όλων των απαραίτητων εκείνων ενεργειών για την αναγνώριση της Ενδοδοντολογίας ως κλινικής ειδικότητας της Οδοντιατρικής από το Ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε άλλος σκοπός συναφής και παρεμφερής με τα παραπάνω, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο Καταστατικό αυτό.

Άρθρο 7

Τακτικά Μέλη (Τυπικά Προαπαιτούμενα)

Τακτικά μέλη είναι κατ` αρχάς τα άτομα που είχαν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν το Σύλλογο και υπέγραψαν το ιδρυτικό Καταστατικό και τα οποία διαθέτουν τα τυπικά προαπαιτούμενα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο του Καταστατικού. Νέα τακτικά μέλη δύνανται να γίνουν υπό την προβλεπόμενη διαδικασία του Καταστατικού.

Η διαδικασία εκλογής ενός νέου τακτικού μέλους ενεργοποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ. Σ., συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό και τους τίτλους σπουδών του.

Τακτικό μέλος γίνεται κάθε οδοντίατρος, εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας, ο οποίος πληροί τα κάτωθι:

 • Είναι κάτοχος πτυχίου Οδοντιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.
 • Έχει ολοκληρωμένες σπουδές σε προγράμματα τριετούς φοίτησης μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στην Ενδοδοντολογία από τις οδοντιατρικές σχολές της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης ή από τα προγενέστερα προγράμματα διετούς φοίτησης ειδίκευσης στη Βιολογία του Στόματος με παράλληλη τριετή κλινική ειδίκευση στην Ενδοδοντολογία.
 • Όσον αφορά στους πτυχιούχους ή απόφοιτους του εξωτερικού πρέπει να είναι απόφοιτοι προγράμματος ειδίκευσης στην Ενδοδοντολογία, διάρκειας τουλάχιστον διετούς. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι το επίσημα εγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο εκπληρώνει και πιστοποιεί τις προϋποθέσεις χορήγησης του τίτλου ειδικού Ενδοδοντολόγου εις την χώρα προέλευσης δια τους πολίτες αυτής της χώρας.
 • Ασκεί αποκλειστικά την Ενδοδοντολογία σε ιδιωτικό οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο, ή δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο ή ίδρυμα. Η αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντολογίας πρέπει να έχει αναγγελθεί, να είναι δημόσια τεκμηριωμένη, και να πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του μαζί με την αίτηση αποδοχής του ως τακτικό μέλος.

Γίνεται ρητή μνεία ότι ο υποψήφιος για τακτικό μέλος του Συλλόγου πρέπει να πληροί όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιδεικνύοντας παράλληλα ήθος και συνέπεια ως προς την προάσπιση των συμφερόντων της ειδίκευσης της Ενδοδοντολογίας, μέσω της ενεργής του συμμετοχής του στις δράσεις και τα πεπραγμένα του Συλλόγου.

Article 2

Purpose of the Association:

 • The promotion and recognition of the specialization of Endodontics in the scientific community and society as a whole by any available legal and acceptable means.
 • To ensure high quality endodontic treatment by the dental profession for the benefit of society as a whole.
 • The organization of scientific sessions, workshops, seminars and other events related to Endodontics that aim at the education and training of its members and general dentists, but also at highlighting the scientific importance of Endodontics.
 • Η εκπόνηση επιστημονικών ερευνών από τα μέλη του Συλλόγου με σκοπό την εξέλιξη της Ενδοδοντολογίας.
 • The elaboration of scientific research by the members of the Association in order to develop Endodontics.
 • The cultivation of ethical principles related to the exercise of the function of Endodontist.
 • The strengthening of relations between the members of the Association, the promotion of collegiality, solidarity, mutual aid, friendship and professional ethics.
 • Communication, information, assistance and cooperation between members of the Association on issues and problems of the sector related to the exclusive practice of Endodontics.
 • Maintaining and updating website address www.zoulinakis.com and social media accounts.
 • The study, promotion and solution of the professional problems of Endodontists in Greece.
 • To carry out all the necessary actions for the recognition of Endodontics as a clinical specialty of Dentistry by the Greek state and the European Union.

Κάθε άλλος σκοπός συναφής και παρεμφερής με τα παραπάνω, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο Καταστατικό αυτό.

Article 7

Regular Members (Formal Prerequisites)

Regular Members are all those persons who had the initiative to form the Association and signed the memorandum of association and who have the formal prerequisites mentioned in this Article. New regular members can join according to the specified procedure of the Articles of Association.

The procedure for the election of a new regular member is activated upon application by the interested party to the Board of Directors, accompanied by a short CV and his/her qualifications.

A regular member is any dentist, registered in a Dental Association of Greece, who meets the following criteria:

 • They hold a degree in Dentistry from a Greek University or a recognized foreign higher educational institution.
 • They have completed the three-year postgraduate study programme specializing in Endodontics from the dental schools in Athens or Thessaloniki or from the former two-year study programme specializing in Oral Biology with parallel three-year clinical specialization in Endodontics.
 • As far as graduates or graduates abroad are concerned, they must be graduates of a specialization program in Endodontics, of at least two years duration. The Postgraduate program must be the officially approved program that fulfills and certifies the conditions for granting the title of Specialist in Endodontics in the country of origin for the citizens of that country.
 • They exclusively practice Endodontics in a private dental office or polydental clinic, or a public or private hospital or institution. The exclusive practice of Endodontics must be announced, publicly documented and verified through a written statement, submitted together with their application for regular membership.

It is explicitly mentioned that the candidate for regular membership of the Association must meet all the above conditions while demonstrating ethics and consistency in defending the interests of the specialization of Endodontics, through his active participation in the actions and activities of the Association.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with the cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

This Cookie saves data related to your general navigation in our website. These data are used exclusively as statistical data and aim to improve our services and products.
 • PHPSESSID
 • __cfduid
 • __gads
 • __vrz
 • _hjid
 • helpcrunch-device
 • is_unique

Decline all Services
Accept all Services